Monthly Archives: אוקטובר 2009

הסכם שימוש באתר

הסכם שימוש באתר

האמור בהסכם שימוש זה מתייחס לאתר "פורטל פלאי העץ" שבכתובת: http://www.wood-wonders.net
המונח "משתמשי האתר" או "משתמשים" מכוון למפרסמים וגולשים כאחד.
שימוש באתר "פורטל פלאי העץ" מהווה הסכמה מלאה להסכם השימוש באתר ולתנאים המותנים בו. יש לקרוא את הסכם השימוש באתר לפני השימוש באתר בכל דרך שהיא.

שימוש באתר "פורטל פלאי העץ" מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר ולהסכם זה. כל הסכם נוסף המופיע באתר מהווה השלמה להסכם זה ולשימוש באתר "פורטל פלאי העץ" אם מאיזו שהיא סיבה אינך מסכים או אינך מסכימה עם הסכם זה (להלן "הסכם השימוש באתר") הנך מתבקש או הינך מתבקשת לא להשתמש באתר ובשירותיו.
הסכם שימוש זה בדומה לשאר ההסכמים באתר נתון לשינויים בכל עת ובכל צורה שנבחר לשנותם כאשר התיקונים יופיעו בדפי האתר ותוקפם יהה מרגע הופעתם באתר.
1.    האחריות להתעדכן בתנאי השימוש ובכל הסכם אחר המופיע באתר על מנת להבין את מדיניות השימוש באתר והשירותים אותם הוא מספק מוטלת על משתמשי האתר.
2.    במידה וישנן שאלות בנוגע להסכם שימוש זה באתר או בנוגע לכל הסכם אחר, יש להעביר למנהלי האתר.
3.    הנהלת האתר, הצוות המטפל ובעלי האתר אינם אחראים לכל תוכן שיועלה על ידי משתמשים לאתר, כמו כן אין כל חובה לסרוק ולבדוק את תוכן  האתר על ידי משתמשים, יחד עם זאת מוסכם בזאת כי זכות הנהלת האתר, צוות האתר ובעלי האתר לנטר,לשנות,למחוק ולהעביר תכנים באתר לפי ראות עיניהם לרבות תכנים שהועלו על ידי משתמשים או פרטי משתמשים שהוזנו לאתר או כל פרט מידע אחר (כולל פרטים אישיים ו\או פרטים מזהים) לכל גורם שידרוש זאת על מנת להגן על בעלי האתר,צוות האתר,מנהלי האתר,המפרסמים באתר, שותפים,שירותים, עסקים וכל גורם אחר הנוגע לאתר ולבעליו כדי לנהוג בהתאם לחוק, תקנותיו או דרישות הרשויות.
4.    אין הנהלת האתר, צוות האתר או בעלי האתר אחראים לתוכן המוצג באתר ו\או לתוכן המפורסם באתר על ידי משתמשים ואין כל מחוייבות של בעלי האתר, צוות האתר או הנהלת האתר לפקח על התוכן שיועלה לאתר על ידי משתמשים האחריות על התוכן המוצג באתר על ידי משתמשים היא של המשתמש שהעלה את התוכן המפר ו\או הפוגעני לאתר.
5.    הנהלת האתר רשאית למנוע גישה ממשתמשים, מחשבים,רשתות,מדינות,חברות או כל גורם אחר במידה ותחליט כי אותו גורם מהווה פגיעה,סיכון או כל הפרעה אחרת לאתר והתנהלותו השוטפת.
6.    במסגרת הסכם שימוש זה מסכים המשתמש באתר כי לא יבצע כל פעילות בלתי חוקית בשימוש באתר ושירותיו, לא ימסור פרטים אישיים ומזהים באתר למעט במקומות שיועדו לכך על ידי הנהלת האתר, לא להעלות או להזין לאתר חומר המהווה הפרה של זכויות יוצרים של האתר ובכלל,פוגעני,בעל אופי איומי,עלבונות,הוצאת דיבה, הונאה,השמצה,הטרדה או כל הפרעה אחרת.
7.    במסגרת הסכם שימוש זה מוסכם כי החומר המוצג באתר לרבות רעיונות,מידע,שיטות,דרכי פעולה או כל מידע אחר הוא רכושם הבלעדי של בעלי האתר. אין להעתיק, לשנות, לערוך או להציג באתר אחר בכל דרך שהיא את המידע או התוכנות או השירותים הניתנים על ידי האתר "פורטל פלאי העץ".
8.    במסגרת הסכם שימוש זה מסכים המשתמש כי לא יעביר כל מידע מזיק כגון וירוסים,סוסים טרויאנים,תולעים או כל תוכנה אחרת לאתר עצמו ולמשתמשים אחרים דרך האתר.
9.    כמו כן מוסכם כי משתמשי האתר או מי מטעמם לא יבצעו כל פעולה או ישתמשו שימוש שאינו חוקי במידע או באתר.
10.    כל התכנים בין אם תמליליים או גראפיים המופיעים באתר הם בבעלותו של האתר ובעליו לרבות שמות מתחם. אין להעתיק,למכור,להשכיר,לתרגם, לערוך או לבצע כל שימוש באתר ו\או בתוכנו ללא אישור בכתב מבעלי האתר.
11.    עצם השימוש באתר אינו מקנה למשתמש באתר כל זכות,חזקה או הרשאה מכל סוג שהוא על האתר,תוכנו או המידע המוצג בו.
12.    הודעות שיימסרו על ידי האתר למשתמשים (לרבות מפרסמים) בדרך אלקטרונית או בכל צורה אחרת תחשבנה כהודעות שהגיעו ליעדן מרגע שנשלחו (לרבות הודעת דואר אלקטרוני) במידה ופרטי ההתקשרות שהוזנו במערכת האתר נכונים.
13.    השימוש באתר הוא באחריות המשתמש בלבד. המידע המוצג באתר מוצג כפי שהוא ואין כל אחריות של בעלי האתר או הנהלת האתר מכל סוג שהוא לרבות תמיכה בבעיות שימוש או מידע שהופק על ידי שימוש באתר. בעלי האתר,צוות האתר או הנהלת האתר עושים כל שביכולתם כי האתר יתאים לכמה שיותר מערכות מחשב וסלולר אך אינם ערבים לתאימות האתר למכשירים השונים,, כמו כן אין הנהלת האתר,בעליו או צוות האתר אחראים למידע המופק, לתוכן המוצג או לתקינות האתר.
14.    האתר בנוי בסטנדרטי אבטחת מידע גבוהים, אולם יחד עם זאת אין הנהלת האתר, בעלי האתר או צוות האתר אחראים לבטחונו של המידע שיוזן על ידי המשתמשים באתר או על המידע המוצג באתר בכלל, לכן מומלץ שלא להזין פרטים אישיים באתר.
15.    לא חלה כל אחריות על בעלי האתר,הנהלת האתר ו\או צוות האתר לגבי התכנים שיועברו על ידי משתמשים (לרבות מפרסמים) מבחינת גיבוי או שמירת התכנים. צוות האתר, הנהלת האתר ו\או בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק תכנים שימסרו על ידי משתמשים מבלי לספק נימוק.
16.    אין הנהלת האתר אחראית לאמיתות,דיוק,ונכונות המידע המוצג או המופק באתר.
17.    כל הורדה,הפקה או שימוש במידע המוצג או המופק באתר נעשה באחריותו ובשיקול דעתו המלא של המשתמש באתר. אין הנהלת האתר,בעלי האתר ו\או צוות האתר אחראי למידע המופק או המוצג באתר. כל נזק בין אם נזק ישיר או עקיף שנגרם על ידי שימוש באתר או המידע המופק ממנו, לרבות תוכנות ויישומים שהורדו ממנו יהיו באחריות המשתמש בלבד, אין הנהלת האתר, בעלי האתר ו\או צוות האתר אחראים לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתר או במידע המופק ממנו.

18.    למרות האמור לעיל, צוות האתר,בעלי האתר והנהלת האתר אינם רואים עצמם אחראים לתכנים המוצגים באתר והתאמתם לקהל יעד כזה או אחר. צוות האתר בעלי האתר, ו\או הנהלת האתר רשאית לנטר ולבדוק את תוכני האתר, אך יחד עם זאת אינם חייבים לבצע פעילויות אלה.
19.    בעלי האתר, צוות האתר ו\או הנהלת האתר לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד שיגרם עקב שימוש,צפייה,האזנה ו\או קריאה או כל סוג אחר של חשיפה לחומר המוצג באתר או המופק מן האתר בין אם מדובר בנזק ישיר או נזק עקיף.
20.    הנהלת האתר,צוות האתר ו\או בעלי האתר אינם אחראים לחומר המוצג או המופק או בכלל כל חומר מכל סוג שהוא באתרים שהאתר מקשר אליהם – אתרי צד שלישי. הכניסה לאתרים אחרים דרך קישורים באתר "פורטל פלאי העץ" היא באחריות המשתמש בלבד. עצם הצבת הקישור באתר "פורטל פלאי העץ" אינו מהווה אישור,אימות או כל סוג אחר של וידוא לגבי האתר המקושר.

21.    כל הפרה של הסכם זה או של כל הסכם אחר באתר תחייב את המשתמש המפר לפצות,להגן,לשפות ו\או לדאוג לחפותם של צוות האתר,בעלי האתר ו\או הנהלת האתר מכל אחריות שהיא,טענות ,הוצאות ו\או כל אחריות אחרת שעלולים להיגרם בעקבות שימוש במידע המוצג או המופק באתר בצורה שאינה מקובלת,בשימוש לרעה ו\או בשימוש שנעשה שלא בתום לב באתר ו\או במידע המופק ו\או מוצג באתר.
22.    הסכם זה וכל הסכם אחר בינך ובין צוות האתר, בעלי האתר ו\או הנהלת האתר בין אם בכתב או במדיה אלקטרונית, הם חלק בלתי נפרד מהסכם כולל ומלא בינך לבין האתר.
23.    הסכם זה וכל הסכם אחר באתר כפוף לחוקי מדינת ישראל. בהתאם לכך כל פירוש של הסכם זה יהא בהתאם ובכפוף לחוקי מדינת ישראל.
24.    בכל מקרה של עניין משפטי,בוררת ו\או דיון יבוצע על פי חוקי מדינת ישראל ויתקיים באיזור הצפון בישראל.
25.    במידה וסעיף מן הסעיפים בהסכם זה מהווה בעיה מבחינה חוקית, מבחינת דרכי אכיפה או שאיבד את תוקפו מסיבה כלשהיא, שאר ההסכם ישאר בתוקף ואותו הסעיף יפורש על פי חוק בצורה שתשמור על כוונתו המקורית של הסעיף.

בחירת רהיטים – שולחן מחשב

בחירת שולחן מחשב חייבת להגיע במחשבה תחילה. בשונה משאר הרהיטים בבית כשניגשים לרכוש שולחן מחשב יש לחשוב על כל ההיבטים, החל מן ההיבט החזותי וכלה בהיבט הבריאותי או ארגונומי.

שולחן מחשב הוא רהיט לכל דבר ובדומה לרהיטים אחרים גם לשולחן מחשב יש נוכחות בחלל או בחדר בו הוא נמצא. כמובן שישנה חשיבות גדולה למיקום בו ישהה הרהיט או יותר נכון, "איפה אתם מתכוונים להציב את המחשב?"

אם המחשב יוצב בחדר הילדים מובן מאליו שצבעי שולחן המחשב חייבים להתאים לצבעים של שאר הרהיטים. מעבר לכך יש לדאוג להרמוניה של הרהיטים בחדר הילדים על ידי הימנעות מצבעים כהים המשרים אוירה רצינית מדי, וכמובן שאין לבחור שולחן מחשב הבנוי בסגנון ריהוט כפרי לחדר הילדים.

ישנם אלה בינינו הבוחרים להציב את המחשב הביתי בחדר האורחים או בסלון בפינה המיועדת לכך על מנת ליצור אוירה משפחתית – גם כשיושבים לעבוד עם המחשב (או יותר נכון לשחק במקרה של ילדים). אם כך בחרתם מיקומו של הרהיט ושילובו עם שאר הרהיטים בסלון או בחדר האורחים יכול להיות אחד מן השניים: שילוב או בידול.

אם בחרתם לשלב את עיצוב שולחן המחשב עם שא הרהיטים בסלון או חדר האורחים, ניתן לבחור גווני עץ דומים וכמובן אופי מעט יותר מרשים מאשר שולחן מחשב לחדר הילדים שכן שולחן המחשב יוצב באותו חדר גם כשאיש אינו משתמש במחשב.

אם בחרתם לבדל את פינת המחשב או שולחן המחשב ליתר דיוק משאר הרהיטים בסלון או בחדר האורחים, יש לבדוק איטב את הניגודיות אותה אתם מתכוונים לבצע בין הרהיטים השונים. למשל סלון מעץ בסגנון כפרי לא ישתלב עם שולחן מחשב מודרני בצבעים שחור או לבן, אבל שולחן מחשב בהיר בגוון עץ מצופה בלכה מט יכול להתאים בדיוק לסלון בסגנון ריהוט כפרי.

המאפיין השני שיש לשים לב אליו הוא מקום. כיום שולחן המחשב אינו מכיל את המחשב בלבד. מלבד המקלדת ומקום להזזת העכבר באופן חופשי, מצטרפים לשולחן המחשב כדרך קבע, מדפסת, סורק, מודם, נתב אלחוטי, רכזת (מפצל) USB ועוד.

בעיה העיקרית היא המדפסת, שכן מדפסות מגיעות בגדלים שונים וסביר להניח שתחליפו מדפסת לאחר שנתיים או שלוש גם כדי להתקדם וגם בגלל תקלה אפשרית או בעיה להשיג דיו וחלפים. לכו יש לקחת מרווח מתאים גם למדפסת גדולה יותר מאשר זו הקיימת לכם בבית כיום. רב המדפסות כיום מגיעות עם סורק מובנה, אולם לאלו המעדיפים איכות, סורק חיצוני הוא בדרך עלל יותר מהיר ויותר איכותי, לכן אם בכוונתכם לרכוש או להציב סורק נפרד בשולחן המחשב בידקו את המקום אותו אתם מייעדים להנחת הסורק על הרהיט (שולחן המחשב).

רהיטים רבים בתחום המחשב כיום מגיעים אם תאים מעוצבים במיוחד לרכזות USB, מודמים, נתבים,מתגים ועוד. כמה שיותר תאים מרכיבים את הרהיט או הרהיטים אותם אתם שוקלים, כל יוקל עליכם השימוש בשולחן המחשב והרהיטים הסובבים.

התאמת כיסא מחשב לשולחן המחשב היא עניין נוסף שיש לקחת בחשבון, שכן כסאות מחשב קיימים בעיצובים שונים, אולם הגובה והרוחב של הכיסא בדרך כלל סטנדרטיים. יש לבדוק היטב כי שולחן המחשב אינו גבוה מדי או נמוך מדי לשאר הרהיטים שירכיבו את פינת המחשב העתידית שלכם.

מרחב – אחד הדברים החשובים ביותר בעבודה מול מחשב הוא המרחב. למרות שישנם היום מסכי LCD שטוחים שלא ממש תופסים מקום על שולחן המחשב, יש לשים לב כמה מקום נשאר על שולחן המחשב לאחר איבזור חלקי המחשב על הרהיט עצמו. מרווח גדול מדי יקשה על העבודה, ומרווח קטן מדי יעשה את העבודה על המחשב לא נעימה ולעתים לא נוחה.

גובה המסך חייב להיות בערך בקו העיניים כאשר יושבים על הכסא עם ברכיים ב-90 מעלות לרצפה כדי שלא לאמץ את שרירי הגב.

מומלץ להמנע מתא למקלדת ולעכבר, ובמקום אם יש אפשרות לרכוש שולחן מחשב רחב דיו לעבודה עם כל אביזרי המחשב על חלקו העליון של הרהיט – העבודה עם שולחן המחשב תהיה נעימה , מהנה ופוריה.